zspace-about

Z-space   مخفف  Zero space  است ، یک مفهوم دراماتورژیک : به معنای فضای صفر !

هر چیزی ، هر داستانی ، هر زندگی از یک هیچ بزرگ شروع شده  و هر لحظه شروع می شود …

در ابتدا تنها « هیچ » است که وجود دارد – فضای صفر- فضای محدود داخل عدد صفر…

به این فضای پر از هیچ ، به این دایره کوچک ومحدود عدد صفر، یک نامحدود دعوت می شود …

چیزی مثل یک بذر، در دایره صفر کاشته می شود تا در فرایندی مرحله به مرحله رشد و نمو کند ، ببالد و وسعت یابد ، تا تبدیل به یک داستان شود ، به یک زندگی …

این بذر کاشته می شود تا با آبیاری دراماتورژیک ، مثل یک درخت تنومند دارای ریشه و تنه و شاخ و برگ های رنگارنگ شود …

فضای صفر؛ کاغذ سفیدی است که روی آن کلمه ای نوشته نشده ، رحم مادری است خالی از نطفه ، صحنه ایست که با شخصیتها پر نشده ، بوم سفیدی است که نقشی بر آن نخورده ، نگاتیوی است که به آن نور داده نشده ، یک هارد دیسک داخلی دوربین دیجیتال است که صفر و یکی روی آن ثبت نشده ،      یک خالی بزرگ است که هنوز پر نشده …

در این فضای صفر چه چیزی می توان کاشت ؟

این سوالی است قبل از شروع هر نوع  خلاقیتی …

سکوتی قبل از انفجاربزرگ … روز صفر کائنات …